TORUŃ - Golub D. - Brodnica - Ostrowite

(odcinek międzynarodowego szlaku turystycznego  E-11  Słubice - Ogrodniki)

Dostarczamy Państwu kolejne wydanie opisu międzynarodowego turystycznego szlaku pieszego im. Franciszka Łęgowskiego w kolorze żółtym. Szlak powstał w latach 1973-1974 w wyniku prac działaczy społecznych Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu. Treść foldera została poprawiona a jego szata graficzna wzbogacona uwzględnia również zdjęcia obiektów krajoznawczych. Szlak jest jednym z wielu odcinków międzynarodowego szlaku pieszego o symbolu E-11, który przebiega przez nasz kraj od Słubic aż do Ogrodnik, a na obszarze naszego województwa od Torunia, przez Golub-Dobrzyń, Brodnicę, do Ostrowitego k. Jabłonowa Pomorskiego. Trasa szlaku jest niezwykle bogata w obiekty krajoznawcze oraz punkty widokowe, które potrafią zaspokoić potrzeby duchowe każdego turysty. Wcześniej  w latach 1975-2020 Oddział Miejski PTTK w Toruniu administrował tym szlakiem do miejscowości Radomno. Niestety, ostatnio „przyjaciele” z woj. warmińsko – mazurskiego  zmienili swoje zdanie, dlatego szlak został skrócony o ostatni odcinek z Ostrowitego do Radomna. Zapraszamy do wędrówki szlakiem.

0,0km Toruń /BORT –PTTK  plac Rapackiego 2/.- Miasto liczące około  200 000 mieszkańców leżące nad rz. Wisłą i Drwęcą. Od 1992 r. siedziba diecezji toruńskiej. Miasto o bogatych tradycjach i historii, licznych zabytkach i atrakcjach turystycznych. Prawa miejskie Toruń otrzymał w 1233 r., dzięki swojemu dogodnemu położeniu komunikacyjnemu stając się w szybkim czasie miastem dużym, pięknym i bogatym. W średniowieczu należał do związku miast hanzeatyckich. Po wojnie z krzyżakami w 1411 r. został tu podpisany I pokój toruński. Wojna trzynastoletnia, której sygnałem było w 1454 r. zniszczenie zamku krzyżackiego przez mieszczan, miała także epilog w Toruniu, bowiem w 1466 r. podpisano tu II pokój toruński. W XVII w. wskutek wojen szwedzkich nastąpił stopniowy upadek znaczenia miasta. W latach zaboru miasto przyłączono do państwa pruskiego. W 1920 r. Toruń powrócił do niepodległej Polski, miasto zostało stolicą woj. Pomorskiego. Toruń stanowi duże centrum naukowe, kulturalne, religijne i przemysłowe. Posiada od 1945 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, jeden z najprężniejszych i najliczniejszych ośrodków uniwersyteckich w kraju. Miasto chętnie jest odwiedzane przez turystów, którym zapewnia  niepowtarzalny  klimat, gościnną atmosferę oraz przepiękne zabytki z przeszłości tj. katedra św. Janów, kościół NMP, św. Jakuba, ratusz staromiejski, kamienica „Pod Gwiazdą”, Dom Kopernika, zespół średniowiecznych murów obronnych łącznie z Krzywą Wieżą, ruiny zamków: Dybów i krzyżackiego oraz szereg zabytkowych spichlerzy, pałaców i kamienic. Do wyjątkowych obiektów w skali kraju należą również obiekty Twierdzy Toruń. To naprawdę warto zobaczyć.

  << km 0,0 Toruń - Dwór Mieszczański  

                       Toruń panorama   >>

 Fot. H. Miłoszewski    

 

 

5,4 km Toruń  /Fort Sobieskiego, Fort I / - położony jest na nadwiślańskiej skarpie. Jeden z 15 fortów składających się na dawną twierdzę Toruń, którą zbudowano w latach 1878-1892. Fort I jest najbardziej wysuniętym na wsch. od miasta umocnieniem w zewnętrznym pierścieniu obronnym. Został zbudowany w latach 1888-1889 jako ostatni z fortów toruńskich i był najnowocześniejszym rozwiązaniem fortu pancernego na ziemiach polskich. Oglądając fort należy zwrócić uwagę na 3 kopuły pancerne pozostałe po baterii haubic, stanowiska obserwacyjne, ciekawą konstrukcję płotu fortecznego, baterie skrzydłowe oraz towarzyszące schrony.

 

 << km 5,4 koszary nadwiślańskie. Fot. H. Miłoszewski

 

6,7 km Toruń - Kaszczorek  – dzielnica miasta dawniej wieś. Wymieniona w 1242 r. jako należąca do biskupów kujawskich. Biskup włocławski Wisław osadził begardów (zakon biczowników), których wypędził stąd kolejny bp Gerard około 1320 r. Parafia i prawo patronatu przeszło na dominikanów w Toruniu, w rękach których znajdowała się do 1820 r. czyli do kasaty zakonu. Ciekawostki  krajoznawcze: kościół parafialny Krzyża Św. zbudowany na pocz. XIV w. W 1966 r. zniszczony został przez pożar, następnie odbudowany. Dojazd MZK.

 << km 6,7 Toruń-Kaszczorek - Kościół Św. Krzyża

              Kaszczorek kapliczka przy skansenie >>

                           Fot. H. Miłoszewski

 

 

9,4km  Kaszczorek /most na rz. Drwęcy/. - Rzeka Drwęca o długości 207 km uchodzi do Wisły 400 m dalej. W 1961 r. na Drwęcy został utworzony rezerwat ichtiofaunistyczny, który obejmuje całą rzekę. Ochronie gatunkowej podlegają: pstrąg potokowy, łosoś, certa i troć wędrowna. Obok mostu po prawej stronie Drwęcy znajduje się filia Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Dojazd MZK.

10,0km  Złotoria – wieś wymieniona w 1242 r. jako znajdująca się w ziemi dobrzyńskiej w dobrach biskupów kujawskich. Lokowana w 1262 r. na prawie niemieckim. W 1807 r. podczas oblężenia Torunia, wojska francuskie rozebrały istniejący tu drewniany kościół. W 1904 r. wzniesiono z cegły nowy w stylu neogotyckim. Ciekawostki krajoznawcze: w widłach rzek Wisły i Drwęcy ruiny polskiego zamku z 1343 r. wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego. W 1376 r. zamek był oblegany przez księcia szczecińskiego Kaźka, ponieważ wcześniej bo w 1374 r. został opanowany przez księcia gniewkowskiego Władysława Białego. Podczas oblężenia zamku Kaźko szczeciński, wnuk Kazimierza Wielkiego odniósł  śmiertelną ranę, wskutek której  2.01.1377 r. zmarł na zamku w Bydgoszczy. W 1391 r. książę Władysław Opolczyk oddał zamek pod zastaw krzyżakom, od których wykupił w 1405 r.  Władysław Jagiełło. W dniu 2.09.1409 r. doszło do zdobycia zamku i wycięcia w pień załogi przez krzyżaków. Zamek pozostaje od tego czasu w ruinie. Zamek został zbudowany w stylu gotyckim, murowany z cegły z użyciem kamienia polnego. Pozostały do dziś: część wieży mieszkalnej oraz zarys murów obwodowych. Dojazd  MZK i PKS.

 

  << km 10,0  Złotoria ruiny zamku 

        Złotoria- zabytkowy budynek >>

                   Fot. H. Miłoszewski.    

11,5 km Złotoria - Toruńska Autostrada Północ-Południe (most drogowy na Wiśle).

20,5km Brzozówka – wieś założona w XVIII w. przez osadników  przybyłych z terenów dzisiejszej Holandii nazwanych olendrami. Ciekawostki krajoznawcze: zabytkowe chaty drewniane z XIX w., żelbetonowe niemieckie schrony z okresu II wojny światowej, które stanowiły zewnętrzny najbardziej wysunięty pierścień obrony twierdzy Toruń oraz cmentarz ewangelicki z XIX w. Dojazd PKS.

  << km 20,5 Brzozówka cm. ewangelicki

               Brzozówka schron niemiecki >>  

                         Fot. H. Miłoszewski.

23,0km Szembekowo wieś założona w XVIII w. przez olendrów sprowadzonych przez bpa kujawskiego Krzysztofa Szembeka, od którego pochodzi nazwa wsi. Dojazd PKS.

31,0km Jesionka – mała osada leśna nad potokiem o tej samej nazwie. Do 1939 r. majątek ziemski należący do polskiej rodziny Ramlau. Ciekawostki krajoznawcze: ruina młyna wodnego z początku oraz drewniana młynarzówka z początku XX w.

  << km.31,0 Jesionka-kapliczka.

      Fot. H. Miłoszewski.

 

32,3km Ciechocin – wieś, siedziba gminy. W 1242 r. jest wymieniony gród należący do biskupów kujawskich. W miejscu obecnego dworu w średniowieczu stał zamek biskupów kujawskich. W 1410 r. biskup Jan Kropidło udzielił w nim schronienia Mikołajowi z Ryńska jednemu z przywódców Towarzystwa Jaszczurczego, prześladowanemu przez krzyżaków. Ciekawostki krajoznawcze: kościół parafialny św. Małgorzaty z początku XIV w., gotycki, o zatartych cechach. Dawna siedziba biskupów przebudowana w 1756 r. na dwór przez bpa Antoniego Sebastiana Dembowskiego. Informacja o fundatorze z herbem Jelita znajduje się na kartuszu rokokowym umieszczonym na facjatce od strony frontowej dworu. Dwór jest murowany, zbudowany na głębokich piwnicach sklepionych kolebkowo. W wejściu drzwi płycinowe z XVIII w.. Dwór znajduje się na szczycie opadającej skarpy ku dolinie  Drwęcy około 100 m na wsch. od kościoła. Nad Drwęcą grodzisko wyżynne, późnośredniowieczne użytkowane w XIII-XIV w. Dojazd PKS.

 

  << km 32,3 Ciechocin - kościół Św. Małgorzaty 

                       Ciechocin płyta z kartuszem >>

                           Fot. H. Miłoszewski.   

35,0km Dulnik – mała osada młyńska nad rzeczką Lubianką, dopływem Drwęcy, obecnie część Nowej Wsi. Młyn został w 1353 r. nadany przez bpa kujawskiego Mikołaja z Gołańczy – młynarzowi Mikołajowi. Zniszczony podczas wojny krzyżacko – polskiej w 1409 r. Ciekawostki krajoznawcze: młyn oraz młynarzówka z początku XX w.

 

  << km 35,0 Dulnik jaz.

        Fot. H. Miłoszewski. 

41,8km Ruziec /most/ -  wieś leżąca nad rzeczką Ruziec, dopływem rz. Drwęcy, przy szosie Golub-Dobrzyń – Nowogród. Dojazd PKS.

44,5km Golub-Dobrzyń – miasto liczące około 12 000 mieszkańców, nad Drwęcą. Powstało wskutek połączenia w 1950 r dwóch miast Golubia i Dobrzynia. Osada Golub w 1254 r. została nadana przez krzyżaków biskupowi kujawskiemu Wolimirowi. Od 1293 r. w posiadaniu krzyżaków. Prawa miejskie Golub otrzymał w 1331 r. a Dobrzyń w 1789 r. W czasie wojen krzyżackich miasto wielokrotnie oblegane, zmieniło właściciela. Od 1466 r. siedziba starostwa niegrodowego. W latach 1524-1611 należał do rodziny Kostków a w latach 1611-1625 do królewny Anny Wazówny i w tym czasie przechodzi kolejny rozwój gospodarczy. Za rządów Wazówny założono obok zamku pierwszą plantację tytoniu w Polsce. W następnych latach na urzędzie starostów spotykamy: królową Konstancja, królewny Annę i Katarzynę oraz królową Cecylię Renatę. O tym okresie zwykło się mówić jako o rządach babskich. W latach 1656-1657 miasto znajdowało się w rękach Szwedów i nastąpił jego stopniowy upadek. Ciekawostki krajoznawcze: kościół gotycki parafialny św. Katarzyny z 1. połowy XIV w. Kilkakrotnie niszczony pożarami m.in. w 1414 r, pod koniec XVI w. i w 1689 r. Wewnątrz fragmenty późnogotyckiej polichromii z początku XVI w., fragmenty renesansowego nagrobka woj. pomorskiego Krzysztofa Kostki. Gotycki dzwon z XV w. W rynku miasta tzw. dom Pod Kapturem z XVIII  w. Odcinki murów miejskich wzniesionych w 1. połowie XIV w. a rozbudowanych w XV w. Zamek górujący nad miastem wzniesiony został w latach 1296-1310 przez krzyżaków. Wielokrotnie zdobywany i niszczony. Za rządów Anny Wazówny  zamek zmienił wygląd z gotyckiej warowni na rezydencję pałacową zwieńczoną renesansową attyką. Zamek w 1807 r. pełnił funkcję lazaretu wojsk francuskich a w 1833r. prusacy zrobili tu więzienie. W 1842 i 1867 r. zostały uszkodzone przez huragan attyki. W latach 1947-1953 przystąpiono do odbudo-wy zamku. Siedziba  oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu. Dojazd PKS.

 << km 44,5 Golub-Dobrzyń  -  Zamek

                       Fot. Z. Grabowski.

          Golub - Dobrzyń kasztelan >>      

                              Fot. H. Miłoszewski. 

 Golub Dobrzyń turniej rycerski >>

               Fot. H. Miłoszewski .

48,0km Białkowo – wieś leżąca nad  Drwęcą. W źródłach znana od 1322 r. Na początku XIX w. własność Jana Białobłockiego, następnie Wybranieckiego, Płoskich oraz Ludwika Chełmickiego. Ciekawostki krajoznawcze: dawna strażnica graniczna (dom nr 12) z końca XIX w. oraz kapliczka z 1949 r.

53,0km Szafarnia – wieś. W 1779 r. w posiadaniu Juliana Dziewanowskiego, około 1863 r. Karwata, od 1896 r.należała kolejno do: Rutkowskiego, Cholewy i Dobrzynieckiego a w latach 1910-1920 do Stanisława Noskowskiego. Ciekawostki krajoznawcze: w latach 1824-1825 gościł tu na zaproszenie Dominika, syna Juliana Dziewanowskiego h. Jastrzębiec, młody Fryderyk Chopin. Obecny dwór zbudowany w 3 ćw. XIX w. przez Karwata użytkowany przez Ośrodek Kultury Chopina. W otoczeniu dworu  park krajobrazowy z urozmaiconym  drzewostanem oraz licznymi sztucznymi kanałami i stawem. W parku skupienie 3 drzew: 2 dęby o obwodzie 349 i 388 cm i lipa o obwodzie 350 cm w wieku 200 lat - pomniki  przyrody. Dojazd PKS.

 << km 53,0 Szafarnia - Dwór Dziewanowskich                                     Fot. T. Perlik

                      Szafarnia-popiersie Chopina >>

                                 Fot. H. Miłoszewski 

55,5km Płonne – wieś wymieniona w 1323 r. W 1564 r. majątek należał do Tomasza Białko-wskiego, od 2. połowy XVIII do połowy XIX w. do Dziewanowskich, następnie Piwnickich. Wieś wymieniana w korespondencji Fryderyka Chopina. Ciekawostki krajoznawcze: przebudowany dom, w którym mieszkała w latach 1925-1929 Maria Dąbrowska. Według tradycji napisała w Płonnem „Noce i dnie”. Obok „Góra Modrzewiowa” z 8 modrzewiami polskimi będąca pomnikiem przyrody. Najstarsze z drzew mają około 300 lat. Kościół parafialny św. Jakuba zbudowany około 1402 r., przebudowany w latach 1545-1546 staraniem Erazma Kretkowskiego. Gotycki o zatartych cechach stylowych. Przy kościele znajduje się obelisk ku czci Jana Dziewanowskiego, bohatera  spod Samosierry, zrujnowany dwór z początku XIX w. który przed wojną należał do Łempickich. W otoczeniu park krajobrazowy z końca XVIII w. z modrzewiami – pomnikami przyrody. Dojazd PKS.

<< km 55,5 Płonne - Góra Modrzewiowa

                Płonne-głaz z tablicą >>

                           Fot. H. Miłoszewski.

 Płonne-rzeźba na grobowcu >>

            Fot. H. Miłoszewski.

57,6km Rodzone – niewielka osada założona w XVIII w, niedaleko Drwęcy. W 1817 r. była własnością Dominika Dziewanowskiego. W 1930 r. znajdował się we wsi młyn wodny,

<< km 57,6 Rodzone struga.

        Fot. H. Miłoszewski.

61,5km Tomkowo – osada założona w połowie XIX w. W 1880 r. folwark należący do Tomasza Cissowskiego, właściciela majątku w Półwiesku  Małym. W 1896 r majątek  nabył Edward Rudowski, dla swojej córki Ludwiki. Ciekawostki krajoznawcze: pałac, który w 1995 r. został od podstaw zrekonstruowany przez prywatnych właścicieli, przy zachowaniu detalu architektonicznego. Obok pałacu park krajobrazowy z XIX w., którego część włączono do utworzonego w 1965 r. rezerwatu przyrody „Tomkowo”. Rezerwat obejmuje powierzchnię  14,98 ha, na której ochronie podlega las grądowy z udziałem modrzewia polskiego.

62,5km Kierz Radzikowski – wieś o luźno rozrzuconej zabudowie mieszkalnej powstała na początku XVIII w. Ciekawostki krajoznawcze: cmentarz ewangelicki z XIX w.

66,7km Radziki Duże – osada wymieniona w 1384 r. jako należąca do Andrzeja herbu Ogończyk kasztelana dobrzyńskiego, który dał początek rodzinie Radzikowskich. W 1752 r. właścicielem był Stanisław Przeciszewski, na początku XIX w. Kazimierz Przeciszewski a od 1839 r. Franciszek Salezy Dmochowski. W okresie międzywojennym właścicielami byli bracia Cohn. W 1784 r. Franciszka z Tarnowskich Przeciszewska otrzymała od króla przywilej na lokację miasta, który  w 1794 r. został cofnięty. Ciekawostki krajoznawcze: kościół paraf. św. Katarzyny z przełomu XIV/XVw., gotycki, dwór z czterokolumnowym portykiem zbudowany w 2. połowie XIX w. przez Przeciszewskich, klasycystyczny, na cmentarzu pomnik powstańców styczniowych poległych w bitwie pod Bolesławicami (29.III.1864 r). W parku obok dworu znajdują się ruiny rycerskiego zamku wzniesionego w latach 1435-1466 przez Radzikowskich. Zamek w 1510 r. został przebudowany przez ostatniego z rodu Mikołaja Radzikowskiego. W czasie wojen szwedzkich uszkodzony, popadł w ruinę. Obiekt reprezen-tuje najprostszy typ rycerskiej siedziby obronnej. Pierwotnie dostępu do zamku broniła mokra fosa nawadniana z zanikającego obecnie stawu. zamek został wzniesiony z cegły, którą układano w układzie wendyjskim i gotyckim a do podmurówki użyto kamienia polnego. Założony na planie kwadratu 28,8 m x 28,8 m. Wjazd do zamku prowadził od strony pn-zach przez przedbramie. Pozostały do dziś mury obwodowe zachowane prawie w całości. W miejscu pierwotnego budynku mieszkalnego piwnice o sklepieniu kolebkowym. Dojazd PKS.

 << km.66,7Radziki Duże - ruiny zamku >>

                    Fot. H. Miłoszewski.

70,0km Kupno  - osada powstała na początku XIX w. Założyli ją koloniści niemieccy. Teren wokół eksploatowany przez Zakład Eksploatacji Kruszywa.

  <<  Drwęca w Kupnie  

      Fot. H. Miłoszewski.

 

71,6km Pólka Duża – osada leśna nad rz. Drwęcą. Na Drwęcy most drogowy, przez który prowadzi szosa Kupno – Wrocki. Granica historycznych ziem: dobrzyńskiej i chełmińskiej.

 

74,6km Słoszewy – osada wymieniona w 1322 r. W 1375 r. rycerz Jan z Kruszyn, do którego należały Słoszewy porwał i więził tu przez 6 tygodni biskupa chełmińskiego Wikbolda Dobilsteina. W 1414 r. wieś poniosła szkody wojenne: został spalony dwór oraz zniszczony kościół. W 1772 r. wieś należała do Sowińskiego, w latach 40-tych XIX w. do Jezierskich a od 1853 r. do Ernesta Kriegera, właściciela Karbowa. Od 1933 r. majątek należał do Elżbiety von Witzleben w imieniu której zarządzał do 1945 r. Justus Wurtz. Ciekawostki krajoznawcze: grodzisko średniowieczne, czworoboczne z majdanem, na planie trapezu czynne w XIV-XV  w., dwór zbudowany w XVIII w., który później rozbudowano na początku XX w. W otoczeniu dworu park krajobrazowy z XVIII w. z 200 – letnimi dębami. W parku który naliczono 24 gatunki drzew, wśród których kilka pomników przyrody. Dojazd PKS.

 

 << km 74,6 Słoszewy grodzisko. 

             Fot. H. Miłoszewski.

 

80,0km Mszano – osada znana w 1246 r. W 1340 r. należała do bpów chełmińskich. W 1445 r. jest wymieniona parafia a w 1553 r. kościół. W latach 1747-1763 dzierżawcą dóbr biskupich w Mszanie był kapitan wojsk polskich Bartłomiej Orłowski. W XIX w. wieś należała do Wybickich. Ciekawostki krajoznawcze: kościół neogotycki św. Bartłomieja z 1902 r. W 1991 r. na łąkach nad Drwęcą, zostały odkryte najstarsze w Polsce groby prehistoryczne z około 7000 r. p.n.e. Dojazd PKS.

84,0km Szabda – wieś wymieniona w 1340 r. jako granicząca z Niewierzem. W 1343 r. został wymieniony sołtys Gobil. W 1535 r. własność królewska a częściowo szlachecka należąca do Jerzego Wąpierskiego. W dniu 14.III.1769 r. skonfederowany oddział szlachty z ziemi dobrzyńskiej pod dowództwem Szymona Zielińskiego stoczył tu przegraną bitwę z rosyjskim oddziałem. Dojazd PKS.

 

  << km 84.0  Szabda kapliczka.

             Fot. H. Miłoszewski.

87,3km Brodnica – miasto. Prawa miejskie otrzymała w 1298 r. W latach 1317-1479 znajdo-wała się w rękach krzyżaków. Dzielnica miasta – Michałowo, we wczesnym średniowieczu było ośrodkiem ziemi michałowskiej, którą książę kujawski Leszek sprzedał w 1317 r. zakonowi krzyżackiemu. W czasie wojny 13 – letniej w latach 1454-1466 miasto przechodziło kilkakrotnie z rąk do rąk. W 1479 r.włączone do Korony zostało siedzibą starosty królewskiego. Rozkwit gospodarczy miasta nastąpił w XVI w. oraz w latach 1604-1625 (za rządów Anny Wazówny). W połowie XVIIw. na skutek wojen szwedzkich nastąpił upadek miasta. W 1807-1815 należało do Księstwa Warszawskiego. Obecnie liczy 20.000 mieszkańców. Ciekawostki krajoznawcze: kościół parafialny z przełomu XIII/XIV w. ceglany, gotycki, wewnątrz polichromia gotycka, renesansowa oraz barokowa, gotyckie rzeźby z 2. połowy XIV w. oraz krucyfiks z 2. połowy XIVw. Kościół i klasztor Reformatorów (obecnie franciszkanów) fund. Józefa i Rozalii z Czapskich Pląskowskich w 1751 r. Po kasacie zakonu w 1831 r. kościół zamieniono na cmentarny, garnizonowy a klasztor na więzienie (1939 r.). Po 1945 r. objęty przez franciszkanów. Kościół barokowy z wyposażeniem rokokowym, klasztor o skromnych cechach barokowych. Wieża Mazurska z początku XIV w., gotycka, Brama Chełmińska z II połowy XIV w. Wieża i szczyt ratusza gotyckiego z końca XIVw., który  spalił się w 1631 r. a następnie został rozebrany w 1868 r.  Spichlerz renesansowy z 1604 r., przebudowany XIX/XX w. Pałac Anny Wazówny wzniesiony około 1564 r. przez starostę Rafała Działyńskiego, przebudowany w 1969 r. Zamek krzyżacki wzniesiony w latach 1308-1339, jako siedziba komturów krzyżackich. Od 1479 do 1772 r. siedziba starostów polskich m.in. Działyńskich (1485–1604), Anny Wazówny (1604-1625). W czasie wojen szwedzkich zniszczony, rozebrany przez władze pruskie w XVIII w. Zachowane zarysy murów i częściowo piwnice, wysoka 54 m ośmioboczna wieża, częściowo budynek bramy oraz duże partie murów obronnych przedzamcza. Przy ulicy Kamionki pomnikowy dąb  (460 cm). Na uwagę zasługuje trójkątny rynek. Dojazd PKP i PKS.

 << km 87,3 Brodnica -  Brama Chełmińska.

 

      Brodnica -  Pałac Anny Wazówny >>

Fot. H. Miłoszewski.

     Brodnica rynek >>

         Fot. H. Miłoszewski.

93,6km Tama Brodzka osada kolejowa powstała w XIX w.związana z budową linii kolejowych: Brodnica – Działdowo i Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie. Ciekawostki krajoznawcze: węzeł szlaków turystycznych: żółtego Toruń – Ostrowite i zielonego Górzno – Łąkorz o długości 56 km. W pobliżu stacji PKP niemiecki schron żelbetonowy z okresu II wojny światowej (1944 r.), dawny zajazd z początku XX w. Restauracja. Dojazd PKS.

 

  << km 93,6 Tama Brodzka-zajazd.

Fot. H. Miłoszewski.

94,0km Tama Brodzka zastawka spiętrzająca wody rzeczki Skarlanki, wpadającej 100 m dalej do Drwęcy.

 

  <<  Tama Brodzka - zastawka 

          Fot. H. Miłoszewski.

97,8km Mariany – przysiółek z kilkoma zabudowaniami. Z prawej strony dochodzi szlak turystyczny niebieski im. Romana Sołtysińskiego, prowadzący z Górzna do Bachotka –

o długości 44 km.   

100,0km Bachotek jezioro oraz stanica wodna PTTK im. Marii Okołów-Podhorskiej. Jedno z najbardziej znanych miejsc na Pojezierzu Brodnickim. Jezioro Bachotek posiada obszar 211 ha i max. głębokość 24 m. Dobra rycerskie w 1446 r. należące do Lamperta w komturstwie brodnickim. Od 1511 r. dobra szlacheckie Janusza Szadlińskiego (lub Bachockiego). W 1951 r. Okołów-Podhorska zainicjowała budową drewnianej stanicy wodnej na potrzeby turystów – wodniaków. Ciekawostki krajoznawcze: na „Wyspie Skarbów” na jez. Bachotek znajduje się hipotetyczne grodzisko z wałem i fosą (22 x 12 m), na półwyspie  jez. Strażym zlokalizowane są dwa grodziska wyżynne: 1- owalne (40 x 30 m), 2 - stożkowate z wałem i fosą (32 x 15 m) położone obok siebie. W sezonie czynne są: hotel, stanica, domki campingowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz restauracja.

 << km. 100,0 Bachotek jezioro.

Fot. H. Miłoszewski.

 

101,0km Bachotek – mostek Jadwigi – przerzucony przez Skarlankę. Ciekawostki krajoznawcze: wzdłuż Skarlanki rozciąga się rezerwat przyrody „Bachotek” utworzony w 1984 r. na powierzchni 22,71 ha. Rezerwat utworzono w celu ochrony unikalnego zbiorowiska roślinności wodnej. W czasie II wojny światowej po drugiej stronie rzeki Skarlanki (Brzezinki)  hitlerowcy bestialsko zamordowali kilkuset Polaków a następnie próbowali spalić zwłoki. Na miejscu w 1958 r. odsłonięto pomnik w kształcie stylizowanego orła proj. Juliusza Wilskiego. W lewo odejście szlaku zielonego Górzno -  Łąkorz.

 << km.101,0  Skarlanka z mostu Jadwigi.

                     Fot. H. Miłoszewski.  

 

102,5km  Jezioro Strażym – powierzchnia 73 ha i max głębokość 9 m.

 

 << km 102,5 Jez. Strażym.             Fot. H. Miłoszewski.

 

 

105,5km Cichówka rzeka ( most na rzece Cichówce) łączącej jez. Zbiczno z jez. Strażym. Ciekawostki krajoznawcze: przy szosie Jajkowo – Zbiczno schron żelbetonowy z 1939 r. stanowiący część polskich umocnień w rejonie Pojezierza Brodnickiego

105,7km  Jezioro Zbiczno – położone w centrum Pojezierza Brodnickiego. Powierzchnia jeziora wynosi 129 ha przy max głębokości 41,6 m. Najgłębsze jezioro na Pojezierzu Brodnickim.

110,0km Leśniczówka Rytebłota – wokół kilkanaście domków letniskowych, ośrodek wypoczynkowy, pola namiotowe oraz ośrodek jazdy konnej. W Rytybłotach szosa Ciche – Brodnica przecina przesmyk międzyjeziorny – rzeczkę Cichówkę, łączącą jez. Tomaszek z jez. Zbiczno. Ciekawostki krajoznawcze: pomnik przyrody: aleja jaworowo – lipowo – klonowa oraz 4 dęby będące każdy z osobna pomnikiem przyrody, w tym również  „Dąb Kościuszki” rosnący przy skręcie szlaku z szosy nad jez. Tomaszek. Wiek dębów dochodzi do 300 lat, obwód od 252 do 390 cm. Budynek leśniczówki z 1868 r. Zniszczony polski schron żelbetonowy z 1939 r. Dojazd PKS.

 << km. 110,0 Rytebłota-zabytkowa aleja.                         Fot. H. Miłoszewski.

113,2km  Jezioro Ciche - o powierzchni 111 ha i max głębokości 13,4 m.

117,2km Struga Brodniczanka - przesmyk pomiędzy jez. Mieliwo o powierzchni 81 ha i max głębokości 9,4 m oraz  jez. Sosno o powierzchni 188 ha i max głębokości 12,4 m. Ciekawostki krajoznawcze: Nad jez. Mieliwo utworzono w 1958 r. rezerwat przyrody „Mielewo” obejmujący powierzchnię 11,7 ha na której ochronie podlega las mieszany z przewagą buka. Występują tu 200 letnie sosny oraz stanowisko lilii złotogłów.

123,2km Górale – osada wymieniana w 1322 r. w dokumencie komtura ziemi chełmińskiej Otto von Lutterberga, który nadał jej przywilej lokacyjny. W 1432 r. wielki mistrz Paweł von Russdorf nadał wieś Mikołajowi Tenner. W 1414 r. wieś doznała szkód wojennych. Ciekawostki krajoznawcze: drewniany kościół parafialny św. Marcina pochodzący z lat 1723-1724, wzniesiony w miejscu poprzedniego. Drewniana chata z przełomu XVIII/XIX w. (nr 60). Cmentarz ewangelicki z XIXw. Dojazd PKS.

 <<  Górale - kościół.

  Fot. H. Miłoszewski.

 

  <<Rosochy leśn. i 2 żywotniki pomnik.

                    Fot. H. Miłoszewski.

125,2km  Jezioro Głowińskieo powierzchni 130,5 ha i max. głębokości 18,5 m.

130,2km Ostrowite – wieś ze stacją na linii kolejowej Toruń – Iława. Wieś wzm. w 1414 r. kiedy poniosła szkody wojenne. W 1764 r. właścicielami byli Ostrowiccy. W latach 1920 - 1944 dobra stanowiły własność Hansa von Blichera. Ciekawostki krajoznawcze: gotycki kościół paraf. św. Jakuba z 1. połowy XIV w., pałac zbudowany w  końcu XIX w., piętrowy, w otoczeniu, którego park krajobrazowy z XIX w. z 24 gatunkami drzew (m.in. platan). Węzeł szlaków turystycznych: żółtego Toruń – Ostrowite, zielonego Radzyń Chełmiński – Ostrowite, o długość 32 km oraz niebieskiego Brodnica – Ostrowite, o długość 29 km.

 << km. 130,2 Ostrowite - Pałac.

                 Ostrowite kościół >>

                 Fot. H. Miłoszewski.

 

          Autor  tekstu i zdjęć Henryk Miłoszewski.